Coşkunöz Hukuk & Danışmanlık

İzmit Avukat Hukuk & Danışmanlık Hizmetleri

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku 150 150 admin

Tüketici korumak amacıyla çıkarılan Kanun kapsamında ;

 • Tüketici alım- satım sözleşmeleri
 • Genel işlem koşullarının geçerliliği,
 • Tüketici Hakem Heyeti’nde takibi gereken işlemler,
 • Tüketici şikayetlerini yönlendirmek ve bu şikayetlere ilişkin çözüm önerileri üretmek,
 • Tüketici Mahkemeleri/Ticaret mahkemelerindeki davalarda temsil,
 • Ayıplı mallardan kaynaklanan  ihtilafların çözümü,
 • Ayıplı hizmetlerden kaynaklanan ihtilafların çözümü

konularında müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır. 

İzmit Avukat, Kocaeli Avukat

Miras Hukuk

Miras Hukuk 150 150 admin

Miras Hukuku, miras bırakanın ölmesi halinde, bu kişinin mirasının intikalinin kimlere yapılacağı, intikalin hangi şartlarda gerçekleştirileceği, miras paylaşımının usulünü belirler. 

Verdiğimiz hizmetler;

 • Vasiyetname Hazırlanması,
 • Veraset ilamı alınması,
 • Vasiyetnamenin iptali,
 • Tenkis davası açılması,
 • Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması,
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi,
 • Mirasçılık belgesinin iptali davası,
 • Mirasın reddi davası açılması,
 • Muris muvazaası davaları açılması

İzmit Avukat, Kocaeli Avukat

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku 150 150 admin

İcra Hukuku, borçlu ve alacaklı arasındaki ilişkiyi resmi ve yasal şekilde kanunlaştıran bir hukuk alanıdır. Borçlu olan kişinin borcunu zamanında ödememesi halinde ne gibi yaptırımlara maruz kalacağı ve alacaklının hakları ifade edilmektedir. Bu anlamda en kısa sürede hak kaybı yaşanmadan müvekkillerimizin hak temsilciliğini yapmaktayız.

Hukuk büromuzun verdiği hizmetler;

 • Çek, bono, senet ve fatura alacağı tahsili,
 • Kiralanan taşınmazların tahliyesi,
 • Haciz işlemleri,
 • İcra takibi hazırlanması ve takibi,
 • İflas talep edilmesi ve takibi,
 • İflasın ertelenmesi davalarının hazırlanması ve takibi,
 • Karşılıksız çek davalarının açılması ve takibi,
 • Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması,
 • İhtiyati haciz kararı alınması ve takibi,
 • Finans, kredi ve leasing sözleşmelerinden doğan alacakların takibi,
 • Menfi tespit (icra takibi başlatıldıktan önce ve sonra olmak üzere ikiye ayrılır.)
 • İstirdat davalarının hazırlanması ve takibi,
 • Yedieminliği suistimal davalarının açılması,
 • İtirazın kaldırılması davalarının hazırlanması ve takibi,
 • İtirazın İptali davalarının hazırlanması ve takibi,
 • Senede bağlı alacaklarda ilamlı takip başlatarak, borçlunun tüm mal varlığının sorgulanması, mal varlıklarına haciz konulması, satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve nihayetinde alacağın tahsil edilmesi

İzmit Avukat, Kocaeli Avukat

Aile Hukuku

Aile Hukuku 150 150 admin

Müvekkillerimizin hak kayıpları yaşamadan en kısa sürede davalarını sonuçlandırmalarına yardımcı olmayı amaçladığımız aile hukuku alanında İzmit, Kocaeli’de verdiğimiz hizmetlerimiz;

 • Anlaşmalı Boşanma protokollerinin oluşturulması,
 • Çekişmeli Boşanma davalarında taraf vekilliği,
 • Boşanma davaları ile birlikte ortaya çıkacak ;Velayet,Nafaka, Tazminat bakımından müvekkillerin haklarının korunması,
 • Mal Paylaşımı

İzmit Avukat,Kocaeli Avukat

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku 150 150 admin

Hukuk büromuzun başlıca çalışma alanları arasında yer alan ticaret hukuku oldukça kapsamlı bir alanı kapsamaktadır.

Özellikle ticari işletme hukuku, şirketler hukuku, kıymetli evrak hukuku gibi alanlarda uzmanlaşan hukuk büromuzun verdiği hizmetler;

 • Genel kurul toplantıları yapılması
 • Ticaret Hukuku danışmanlığı verilmesi
 • Şirket kuruluş ve ana sözleşme hazırlanması
 • Sermaye Artırımları ve İndirimleri
 • Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları
 • Ulusal ve Yabancı Şirketlerin Kuruluşu
 • Ticari şirketlerin alım ve satımı
 • Hisse devir işlemleri, şirket devir ve birleşmeleri
 • Ortaklık sözleşmeleri
 • Kıymetli evrak hukuku
 • Uluslararası sözleşmelerin hazırlanması, denetlenmesi ve yorumlanması
 • Yabancı dil sözleşmelerin hukuk tekniğine uygun tercüme edilmesi konuları başta olmak üzere İzmit’te hukuki danışmanlık ve avukatlık yapmaktadır.

İzmit Avukat, Kocaeli Avukat

İş Hukuku

İş Hukuku 150 150 admin

İşçi ve işveren yönünden verdiğimiz hizmetler ;

 • İş sözleşmelerinin hazırlanması,
 • İş yeri yönetmeliklerinin hazırlanması,
 • İş yerindeki kurallar ve yaptırımlar yönünden disiplin hükümlerinin hazırlanması,
 • Çalışma hayatında meydana gelen olaylar bakımından tutanak hazırlanması,
 • İş sözleşmelerinin sona ermesi bakımından hukuki destek,
 • işçi aleyhine ikame edilen maddi-manevi tazminat davaları,
 • İşçiler tarafından işverene karşı açılan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı,ücret alacağı, yıllık izin alacağı, fazla mesai alacağı, ulusal bayram ve genel tatil alacağı,…. vb. konusu para olan davalar,
 • İşe iade davaları,
 • Konusu iş hukukundan kaynaklanan ihtilaflarda arabuluculuk desteği,
 • Konusu iş hukukundan kaynaklanan ihtilaflarda keşide edilecek ihtarnameler.
 • İşçi tarafından işveren aleyhine ikame edilmiş sendikal tazminat davaları.
 • İş kazaları sebebiyle, açılacak olan maddi ve manevi tazminat davaları

Başta olmak üzere işçi ve işveren vekilliğini üstlenerek İZMİT, KOCAELİ’ de hukuki danışmanlık ve avukatlık yapılmaktadır. İzmit Avukat, Kocaeli Avukat

Telefon

+90 531 305 47 49

E-mail

info@coskunozhukuk.com

© 2018 All rights reserved Movedo Theme. We do move your World.
Bizi Arayın !